സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
വിപുലമായ അഎഒ അവസ്ഥ

പരിചയം

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഷാങ്ഹായ് ഒഉജിഅന് ഗ്രൂപ്പ് വികസന ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ, ലിമിറ്റഡ്. ( "ഒഉജിഅന് ഗ്രൂപ്പ്") കോർ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് പോലെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ്-അതിർത്തി വിതരണം ചങ്ങല ഒറ്റ-സേവനം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

1996 ൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മുതൽ, ഒഉജിഅന് ഗ്രൂപ്പ് ക്രമേണ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ സർവീസ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ്, ഫോറിൻ ട്രേഡ്, അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് ഉറവിട പ്രയോജനങ്ങൾ മൃഗ & വിതരണ, ക്രോസ്-ബോർഡർ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതി ത്രദെ.ശന്ഘൈ ഒഉജിഅന് ഗ്രൂപ്പ് വികസന ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ൽ ചൊംസിഗ്നൊര്സ് ആൻഡ് ചൊംസിഗ്നെഎസ് സമഗ്ര സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ബിയില് " ഒഉജിഅന് ഗ്രൂപ്പ് ") കോർ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് പോലെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ്-അതിർത്തി വിതരണം ചങ്ങല ഒറ്റ-സേവനം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

നമ്മുടെ
വിഷൻ & മിഷൻ

അനുവാദവും | ഫെസിലിറ്റേഷൻ | കാര്യക്ഷമമായ | ചെലവുകുറഞ്ഞതും

നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ദൗത്യം ആഗോള ലോജിസ്റ്റിക് & വിതരണ വൺ സ്റ്റോപ് സേവന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പണിയും വ്യാപാരം ഫെസിലിറ്റേഷൻ ലോകവ്യാപകമായി സംഭാവന എന്നതാണ്. വലിയ വിപണിയെന്ന - ശ്യാംഘൈ ഞങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമായ കൂടെ ചൈന തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചിലവിട്ടാൽ.

 • അപ്പരെല്൧
 • അപ്പരെല്൨
 • അപ്പരെല്൩
 • അപ്പരെല്൪
 • അപ്പരെല്൫
 • അപ്പരെല്൬
 • അപ്പരെല്൭
 • അപ്പരെല്൮
 • കെമിക്കൽ പ്രൊദുച്ത്സ്൧
 • കെമിക്കൽ പ്രൊദുച്ത്സ്൨
 • കെമിക്കൽ പ്രൊദുച്ത്സ്൩
 • കെമിക്കൽ പ്രൊദുച്ത്സ്൪
 • ആകാശഗമനം
 • ച്ബെച്൧
 • ച്ബെച്൨
 • ച്ബെച്൩
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൧
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൨
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൩
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൫
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൬
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൭
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൮
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൯
 • എലെച്ത്രൊമെഛനിചല്൦൫
 • ഫൊഒദ്൧
 • ഫൊഒദ്൨
 • ഫൊഒദ്൩
 • ഹൊമെ൧
 • മെഡിക്കൽ
 • മെദിചല്൧
 • ലൊഗിസ്തിച്സ്൧
 • ലൊഗിസ്തിച്സ്൨
 • ലൊഗിസ്തിച്സ്൪
 • ലൊഗിസ്തിച്സ്൭
 • ലൊഗിസ്തിച്സ്൬
 • ലൊഗിസ്തിച്സ്൩
 • ലൊഗിസ്തിച്സ്൫