Awtoulag

AWTOMOTIVE

Gümrük meselesi

1.Daşary ýurtlardan getirilýän zatlaryň köp bolmagy takyk klassifikasiýanyň kynlaşmagyna getirýär

2.Resminamalar bilen tanyş däl.

3.Uzak möhletli saklanmagyna we hatda materiallaryň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup biljek logistika wagtyny kepillendirip bolmaýar.

Hyzmatlarymyz

1.Takyk klassifikasiýa we deslapky barlag hyzmaty

2.Regulhli kadalaşdyryjy resminamalara kömek ediň

3.Wagtyny üpjün etmek üçin içerki ammar we logistik hyzmatlar

4.Çig malyň we ýarym taýýar önümleriň daşalmagy we peselmegi ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlar bilen daşalmagy

1-nji waka

Müşderi deňiz arkaly 400-den gowrak awtoulag böleklerini import edýär.Öňünden barlamak bilen, hünärmenler toparymyz gümrük deklarasiýasy üçin gümrük deklarasiýasynyň ähli elementlerini deslapky klassifikasiýany tamamlady we 60-dan gowrak zat 3C şahadatnamasy, Energiýa netijeliligi kepilnamasy, Mehatroniki şahadatnama zerur.Müşderi bilen arkaýyn aragatnaşykda ähli kadalaşdyryjy resminamalar haryt gelmezinden 2 gün öň taýýarlandy.Gelmeginden 1 gün öň elektron poçta tölegini aldyk we gümrük deklarasiýasyny öňünden etdik.Ulagy harytlaryň gelen güni gurnadyk we ertesi güni bellenen ammara iberdik.

Hünär hyzmatlarymyz bilen müşderi üçin çykdajylary tygşytlaýan harytlar wagtynda geldi.

2-nji waka

Müşderi awtoulag böleklerini howa arkaly import edýärdi we gelen güni harytlara gümrük taýdan resmileşdirmek üçin 3C şahadatnamasynyň gerekdigi habar berildi.Adat gyssagly kömek sorady.Harytlaryň gelen güni ähli kadalaşdyryjy resminamalary taýýarladyk we ertesi gün müşderiniň zawodyna eltip berdik, bu gaty gyssagly meseläni çözdi.

Awto-bölekler01

Biz bilen habarlaşyň

Bilermenimiz
Jenap SU Yidi
Goşmaça maglumat üçin pls.bilen habarlaşyň
Telefon: +86 400-920-1505
E-poçta: info@oujian.net

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: 25-2019-njy dekabry